Kwalifikacje zawodowe kierowców | prawo jazdy, kwalifikacje zawodowe kierowcy - OSK Formuła L
facebook

Główna zawartość stronyKwalifikacje zawodowe kierowców

Dla kogo kwalifikacje?

Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:

 1. ukończyła:
  • 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
   • C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
   • C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
  • 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
   • C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
   • D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
   • D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
  • 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną;
 2. posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, z zastrzeżeniem ust. 1a;
 3. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 4. nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 5. uzyskała kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, zwane dalej „kwalifikacją”;
 6. ukończyła szkolenie okresowe.

 

Kierowca posiadający prawo jazdy kategorii D albo D+E do ukończenia 23. roku życia może być zatrudniony wyłącznie przy wykonywaniu regularnych przewozów osób na liniach komunikacyjnych na trasie nieprzekraczającej 50 km.

Zwolnienia z kwalifikacji

Są jednak pewne wyjątki kiedy kierowca nie musi spełnić pewnych wymogów o których wspomniano wyżej. Chodzi o następujące wymogi: wiek kierowcy, uzyskanie kwalifikacji wstępnych i ukończenie szkolenia okresowego. Dotyczy to kierowcy pojazdu:

 1. do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E;
 2. którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h;
 3. wykorzystywanego przez siły zbrojne;
 4. obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 5. poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoły wyższe;
 6. odbywającego przejazd bez osób lub ładunku:
  • w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji,
  • z miejsca zakupu lub odbioru;
 7. używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;
 8. wykorzystywanego do:
  • nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy,
  • szkolenia osób posiadających prawo jazdy,
  • przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy;
 9. wykorzystywanego do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy;
 10. wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem.

Który kurs dla Ciebie?

Rodzaj kursu, który kierowca musi ukończyć, aby uzyskać tzw. „świadectwo kwalifikacji zawodowych kierowcy” uzależniony jest od daty uzyskania przez niego prawa jazdy kat. C lub kat. D.

 

Kursy w ramach kwalifikacji wstępnej przewidziane są dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy:

 • kat. C po 10.09.2009r.
 • kat. D po 10.09.2008r. i nie mają ukończonych 23 lat chyba, że wykonują przewóz na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50km.

 

Kursy w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewidziane są dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy:

 • kat. C po 10.09.2009r.
 • kat. D po 10.09.2008r. i mają ukończone 23 lata (lub mniej jeśli wykonują przewóz na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50km)

 

Kursy w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przewidziane są dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy:

 • kat. C po 10.09.2009r. i ukończyli wcześniej kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie kat. D, D+E, D1, D1+E
 • kat. D po 10.09.2008r. i ukończyli wcześniej kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie kat. C, C+E, C1, C1+E

 

Kursy w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej przewidziane są dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy:

 • kat. C po 10.09.2009r. i ukończyli wcześniej kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie kat. D, D+E, D1, D1+E
 • kat. D po 10.09.2008r. i ukończyli wcześniej kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie kat. C, C+E, C1, C1+E i mają ukończone 23 lata (lub mniej jeśli wykonują przewóz na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50km)

 

Szkolenie okresowe przewidziane jest dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy:

 • kat. C przed 10.09.2009r.
 • kat. D przed 10.09.2008r.

 

Kierowcy, którzy nie ukończyli wcześniej szkolenia w ramach przewozu rzeczy lub osób powinni odbyć szkolenie przed rozpoczęciem pracy w zawodzie kierowcy.

 

Kierowcy, którzy ukończyli wcześniej kurs w zakresie przewozu rzeczy lub osób również muszą ukończyć szkolenie okresowe, aby przedłużyć uprawnienia kierowcy zawodowego. Terminy w jakich zobowiązani są odbyć szkolenie okresowe przedstawia poniższa tabela.

Data szkolenia Data uzyskania prawa jazdy kat. C lub kat. C1 Data uzyskania prawa jazdy kat. D lub kat. D1
10 września 2009r. do dnia 31 grudnia 1980 r.
10 września 2010r. do dnia 31 grudnia 1980 r. od dnia 1 stycznia 1981 r.
do dnia 31 grudnia 1990 r.
10 września 2011r. od dnia 1 stycznia 1981 r.
do dnia 31 grudnia 1995 r.
od dnia 1 stycznia 1991 r.
do dnia 31 grudnia 2000 r.
10 września 2012r. od dnia 1 stycznia 1996 r.
do dnia 31 grudnia 2000 r.
od dnia 1 stycznia 2001 r.
do dnia 31 grudnia 2005 r.
10 września 2013r. od dnia 1 stycznia 2001 r.
do dnia 31 grudnia 2005 r.
od dnia 1 stycznia 2006 r.
do dnia 10 września 2008 r.
10 września 2014r. od dnia 1 stycznia 2006 r.
do dnia 10 września 2009 r.

Szkolenie okresowe będą musieli odbyć także wszyscy kierowcy, którzy ukończyli szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnych w terminie 5 lat od daty uzyskania kwalifikacji zawodowych.
Aktualności

 • Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie – 618-220-220.
  Wykłady w czasie epidemii prowadzone są online „na żywo”. Zajęcia praktyczne odbywać się będą przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności wydanymi przez Sanapid. Zgodnie z nimi każdy uczestnik szkolenia ma obowiązek stawić się w rękawiczkach i maseczce. Jest to konieczny warunek rozpoczęcia zajęć.

  Ze względu na wydłużony termin oczekiwania na wydanie PKK proszę wcześniej rezerwować termin wizyty w urzędzie – po dacie pierwszego spotkania.

 • Badania lekarskie i psychologiczne dla kierowców zawodowych:

  01.06.2022 r. godz. 18:00 – zapisy telefoniczne lub mailowe

 • Najbliższe rozpoczęcie kursu na prawo jazdy: 24.06.2022 r., 04.07.2022 r.– zapisy telefoniczne lub mailowe

 • Najbliższe rozpoczęcie szkolenia okresowego:  – zapisy telefoniczne lub mailowe

 • Dodatkowe spotkanie – skrzyżowania:

 • Dodatkowe spotkanie – omówienie egzaminu kat. B:

 • Dodatkowe spotkanie – pierwsza pomoc:

Rzetelna Szkoła Nauki Jazdy Wielkopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców International Association for Driver Education IVV Stowarzyszenie Kierowca.pl Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców

Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie - 618-220-220.

Wykłady w czasie epidemii prowadzone są online "na żywo".

Zajęcia praktyczne odbywać się będą przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności wydanymi przez Sanapid. Zgodnie z nimi każdy uczestnik szkolenia ma obowiązek stawić się na jazdę w rękawiczkach i maseczce. Jest to konieczny warunek rozpoczęcia zajęć.